loader

Your partner for seamless integration with the key cryptocurrency networksJūsu partneris nepārtrauktai darbībai ar galvenajiem kriptovalūtu tīkliem

FireCB is a comprehensive solution for managing user cryptocurrency wallets directly within multiple crypto networks. This system provides seamless integration with key networks including Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Tron, enabling users to have full control over various cryptocurrencies.FireCB ir visaptverošs risinājums lietotāju kriptovalūtu maku tiešai pārvaldībai dažādu kriptovalūtu tīklos. Šī sistēma nodrošina netraucētu integrāciju ar galvenajiem tīkliem, tostarp Bitcoin, Ethereum, Litecoin un Tron, ļauj lietotājiem pilnībā pārvaldīt dažādas kriptovalūtas.

Easy way to goVienkārši kā nekad

Processing transactions occur directly through client-controlled full nodes within the respective networks. This allows for enhanced security and autonomy in managing assets. This approach eliminates the need for third-party API services, reducing reliance on external providers. By bypassing third-party services, users can significantly mitigate security risks associated with sharing sensitive information with external providers. Darījumu apstrāde notiek tieši caur klienta kontrolētiem mezgliem attiecīgajos tīklos. Tas nodrošina lielāku drošību un autonomiju aktīvu pārvaldībā. Šī pieeja novērš nepieciešamību pēc trešo pušu piedāvātiem API pakalpojumiem, samazinot atkarību no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Apejot trešo pušu pakalpojumus, iespējams ievērojami mazināt drošības riskus, kas saistīti ar sensitīvas informācijas nodošanu ārējiem pakalpojumu sniedzējiem.
Real-TimeReāllaiks

Statistics data is updated in real time.Statistikas dati tiek atjaunināti reāllaikā.

3rd party integration via APITrešās puses integrācija, izmantojot API

Integrate with API and use as an add-on in your project.Integrējiet ar API palīdzību un izmantojiet kā sava projekta papildinājumu

Customizable dashboardPielāgojams informācijas panelis

The dashboard is customizable to fit your needs.Informācijas panelis ir pielāgojams atbilstoši jūsu vajadzībām.

Unlimited usersNeierobežots lietotāju skaits

Create unlimited users and customize access levels. Izveidojiet neierobežotu lietotāju skaitu un pārvaldiet piekļuves līmeņus.

Why choose us?Kāpēc izvēlēties mūs?

Address managementAdrešu pārvaldība

System empowers users to effortlessly create new addresses for supported crypto networks, which ensures a streamlined process for generating unique wallet addresses tailored to individual needs. For enhanced efficiency, the system enables the creation of batches of addresses. Sistēma ļauj lietotājiem bez piepūles izveidot jaunas adreses atbalstītajiem kriptovalūtu tīkliem, kas nodrošina racionalizētu procesu, lai ģenerētu unikālas maka adreses, kas pielāgotas individuālajām vajadzībām. Lai uzlabotu efektivitāti, sistēma ļauj izveidot batch adreses.

-----------------------------------------------------------------------
Confirmation StatusApstiprinājuma statuss

Stay informed about transaction confirmations. The system offers visibility into the confirmation status of transactions, ensuring users are up-to-date with the progress of their operations. Esiet informēts par darījumu apstiprinājumiem. Sistēma piedāvā pārskatāmību par darījumu apstiprinājuma statusu, nodrošinot, ka lietotāji ir informēti par savu darbību gaitu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valuable insightsVērtīgas atziņas

Users can establish transaction rules for selected networks to manage costs effectively. Gain valuable insights into fee structures across the diverse cryptocurrencies the company holds addresses in. The system provides detailed reports on transaction fees associated with different crypto networks, aiding in informed decision-making. Lietotāji var izveidot darījumu noteikumus atlasītajiem tīkliem, lai efektīvi pārvaldītu izmaksas. Gūstiet vērtīgu ieskatu izmaksu struktūrās dažādās kriptovalūtās. Sistēma nodrošina detalizētus pārskatus par darījumu izmaksām, kas saistītas ar dažādām kriptovalūtām, palīdzot pieņemt apzinātus lēmumus.

Balance TrackingBilances izsekošana

Users can effectively monitor the status of their assets in real time. The system provides insights into active, unconfirmed, and overall balances for each company's asset within supported cryptocurrencies. Additionally, users can drill down to view balance details for individual addresses within each crypto network. Lietotāji var efektīvi uzraudzīt savu aktīvu statusu reāllaikā. Sistēma sniedz ieskatu par aktīvajiem, neapstiprinātajiem un kopējiem atlikumiem katram uzņēmuma aktīvam atbalstīto kriptovalūtu ietvaros. Turklāt lietotāji var padziļināti izpētīt informāciju par bilanci atsevišķām adresēm katrā kriptovalūtā.

-----------------------------------------------------------------------
Transaction ActionsDarījumu darbības

Seamlessly initiate various transaction actions through the system's intuitive interface. Users can transfer funds, execute batch transfers, and even retrieve information regarding potentially lost transactions. Security is paramount, with the option to enable a secure 2FA code for authentication. Nemanāmi uzsāciet daudzveidīgus darījumus, izmantojot sistēmas intuitīvo interfeisu. Lietotāji var pārskaitīt līdzekļus, veikt batch pārskaitījumus un pat iegūt informāciju par iespējami zaudētiem darījumiem. Drošība ir vissvarīgākā, ar iespēju autentifikācijai iespējot drošu 2FA kodu.

AdvantagesPriekšrocības

Sales and marketing Pārdošana un mārketings
FinanceFinanses
Support and servicesAtbalsts un pakalpojumi
EnergyEnerģija
HealthcareVeselības aprūpe
Manufacturing Ražošana
Retail Mazumtirdzniecība
High-techAugstās tehnoloģijas
Public sectorSabiedriskais sektors
CommunicationsSakari

Frequently asked questionsBiežāk uzdotie jautājumi

What is FireCB?Kas ir FireCB?

FireCB is a comprehensive solution designed for managing user cryptocurrency wallets directly within multiple crypto networks. It offers seamless integration with key networks such as Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Tron, allowing users to have full control over various cryptocurrencies.FireCB ir visaptveroša risinājums, kas izstrādāta, lai pārvaldītu lietotāja kriptovalūtas makus tieši dažādos kriptovalūtu tīklos. Tas piedāvā nepārtrauktai integrācijai ar galvenajiem tīkliem, piemēram, Bitcoin, Ethereum, Litecoin un Tron, ļaujot lietotājiem pilnīgu kontroli pār dažādām kriptovalūtām.

How does FireCB work?Kā darbojas FireCB?

FireCB integrates with multiple crypto networks, allowing users to manage their cryptocurrency wallets with ease. It provides a user-friendly interface for handling Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Tron, enabling users to send, receive, and monitor their cryptocurrency holdings. FireCB integrējas ar vairākiem kriptovalūtu tīkliem, ļaujot lietotājiem viegli pārvaldīt savus kriptovalūtas maku. Tas nodrošina lietotājam draudzīgu saskarni, lai apstrādātu Bitcoin, Ethereum, Litecoin un Tron, ļaujot lietotājiem nosūtīt, saņemt un uzraudzīt savu kriptovalūtas glabāšanu.

What networks does FireCB support?Kādus tīklus atbalsta FireCB?

FireCB currently supports Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Tron networks. Pašlaik FireCB atbalsta Bitcoin, Ethereum, Litecoin un Tron tīklus.

Is FireCB secure?Vai FireCB ir drošs?

Yes, FireCB prioritizes the security of user assets. We employ industry-standard security measures to protect your cryptocurrency holdings. Additionally, we recommend implementing best practices for securing your account, such as enabling two-factor authentication. Jā, FireCB dod priekšroku lietotāja aktīvu drošībai. Mēs izmantojam nozares standartus atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu kriptovalūtu glabāšanu. Turklāt mēs iesakām ieviest labākos drošības prakses savas konta aizsardzībai, piemēram, iespējojot divu faktoru autentifikāciju.

Everything is just a click awayViss ir pieejams tikai viena klikšķa attālumā.

Ready to find out more? Gribiet uzzināt vairāk?
Request a Free DemoPieprasiet bezmaksas demonstrāciju

About usPar mums

FireCB is a comprehensive solution for managing user cryptocurrency wallets directly within multiple crypto networks. This system provides seamless integration with key networks including Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Tron, enabling users to have full control over various cryptocurrencies.FireCB ir visaptverošs risinājums lietotāju kriptovalūtu maku tiešai pārvaldībai dažādu kriptovalūtu tīklos. Šī sistēma nodrošina netraucētu integrāciju ar galvenajiem tīkliem, tostarp Bitcoin, Ethereum, Litecoin un Tron, ļauj lietotājiem pilnībā pārvaldīt dažādas kriptovalūtas.
  • FA ADVISE SIA
  • 37-54  Dzirnavu street
, Riga, 
Latvia
 Dzirnavu iela, Rīga, 
Latvija

  • VAT NO. LV40203048675

ContactsKontakti

If you are ready to start or if you have any additional questions, please contact us.Ja esat gatavs sākt vai ja jums ir kādi papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.

EmailE-pasts

sales@firecb.com